Terms & Conditions

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden Skwer self storage

1. Voorwerp en aard van de overeenkomst

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen Skwer self storage, hierna te noemen Skwer, en de huurder hierna te noemen ‘de klant’ die in de basis één of meerdere self storage unit (s) huurt en/of andere aanverwanten diensten van Skwer afneemt.

1.2. Het Skwer contract strekt in de basis tot en wordt niet gelimiteerd door de terbeschikkingstelling van een opslagruimte bij Skwer. Deze opslagruimte wordt Skwer self storage unit genoemd. De Wet van 30 april 1951 op de Handelshuurovereenkomsten is in geen geval van toepassing.

1.3. De oppervlakte van de self storage unit zoals weergegeven in het contract is een richtlijn. Een afwijking van afmeting.kan nooit een aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of een recht doen ontstaan tot schadevergoeding in huufde van de klant.

1.4. De klant bevestigt zijn Skwer self storage unit, vóór de ondertekening van het contract bezocht en onderzocht te hebben. De klant verklaart dat het Skwer self storage center en de aanhorigheden, in het bijzonder zijn self storage unit, in perfecte staat verkeren en op alle punten geschikt is voor de bestemming die hij er wenst aan te geven en voor het gebruik dat hij er wil van maken.

1.5. Er wordt de klant een toegangscode ter beschikking gesteld voor de duur van zijn contract. Deze code is strikt persoonlijk.

2. Bestemming van de Skwer self storage unit

2.1. De klant mag de self storage unit uitsluitend gebruiken voor opslag van goederen, evenwel met deze en in volgende artikels vermelde beperkingen. Het is de klant NIET toegestaan: de self storage unit als werkplaats te gebruiken, handelsactiviteiten uit te voeren vanuit de self storage unit, de Skwer self storage unit te gebruiken als vestiging, domicilie of maatschappelijke zetel van een vennootschap, de  self storage unit te gebruiken voor illegale, criminele of immorele activiteiten alsook niet in het kader van belastingfraude.

2.2. Het is de klant verboden om in de self storage units, gelegen in het gebouw op de benedenverdieping, in het gebouw op de eerste verdieping en buiten het gebouw, goederen op te slaan waardoor het gewicht respectievelijk 1500kg, 500kg en 500kg per m² zou overschrijden.

2.3. Strikt verboden is de opslag van goederen waarvan het gebruik en/of de opslag op enigerlei wijze vergunningplichtig/aangifteplichtig is of onderworpen is aan een specifieke reglementering. Het gaat onder meer doch niet uitsluitend om volgende goederen:

 • • afvalstoffen;

  • bederfelijke stoffen;

  • bont

  • genetisch schadelijke stoffen

  • giftige, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, hierbij inbegrepen alle gevaarlijke bereidingen en stoffen beoogd door het Koninklijk Besluit van 24.05.1982 tot reglementering van het in de handel aanbrengen van stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor de mens of voor het leefmilieu;

  • goederen uit een misdrijf verkregen.

  • goederen of stoffen met één van volgende gevaarsymbolen :

  o Bijtend/corrosief

  o Explosief/ontploffingsgevaar

  o Milieugevaarlijk

  o Ontvlambaar

  o Oxiderend

  o Toxisch

  o Xn/Xi Schadelijk/irriterend

  • stoffen of goederen die geurhinder verwekken of kunnen verwekken

  • juwelen

  • kunstvoorwerpen en collectiestukken

  • levende of dode dieren;

  • levende of levensvatbare substanties (bv. celculturen);

  • liquide middelen

  • munitie of wapens;

  • onvervangbare voorwerpen

  • organen van menselijke of dierlijke oorsprong;

  • springstoffen;

  • vaten voor samengedrukte of vloeibare of in opgeloste staat bewaarde gassen;

  • waardepapieren;

2.4. De klant staat zelf in voor het herkennen van verboden goederen en stoffen.

2.5. De klant vrijwaart Skwer voor alle schade, boetes en andere mogelijke aanspraken van derden en/of overheden wegens overtreding van enig opslagverbod.

3. Duur van de terbeschikkingstelling

3.1. Het Skwer storage contract wordt aangegaan voor de duur bepaald op het voorblad van het self storage contract. Deze duur bedraagt minstens 1 maand, tenzij anders overeen gekomen.

3.2. Het self storage contract wordt telkens stilzwijgend verlengd voor eenzelfde periode van 1 kalendermaand, behoudens schriftelijke opzegging door één van de partijen. Voor contracten met een initiële duur van één maand geldt de volgende opzegprocedure: indien de klant niet wenst dat zijn contract de navolgende kalendermaand wordt voort gezet dan dient hij ons hiervan te verwittigen alvorens deze nieuwe maand heeft aangevangen, doch uiterlijk op de laatste dag van de maand voorafgaand. Voor contracten met een initiële duur van meer dan één maand geldt een opzegtermijn van 1 maand. De schriftelijke opzegging wordt hetzij per post, email of fax verstuurd aan de andere partij, hetzij ten kantore van Skwer door beide partijen voor mededeling respectievelijk kennisname ondertekend. Indien de klant opzegt en de self storage unit is niet leeg op de afgesproken datum, vervalt de opzegging en wordt het contract voortgezet voor onbepaalde tijd totdat een nieuwe opzegging, met dezelfde termijn van 1 maand zoals voormeld, wordt ontvangen.

3.3. De klant bekomt geen preferentieel gebruiksrecht op één welbepaalde Skwer self storage unit. Skwer heeft te allen tijde het recht een alternatieve unit voor te stellen alsook het recht de klant te vragen de goederen te verhuizen naar de voorgestelde alternatieve unit, mits een voorafgaande verwittiging van tenminste veertien dagen hieromtrent. Bij eventuele calamiteiten kan deze verwittigingsperiode korter zijn dan 14 dagen.

4. Vergoeding en facturatie

4.1. De vergoedingen voor de diensten waarvan men gebruik maakt (terbeschikkingstelling, afvoer afval, ontvangen/verzenden van pakketten, ...) worden bepaald in het Skwer self storage contract en eventuele bijlagen. Deze prijzen worden verhoogd met BTW.

4.2. De eerste factuur wordt terstond betaald bij het afsluiten van het contract (kan enkel contant indien de klant een leesbare identiteitskaart kan overleggen). De daaropvolgende vergoedingen worden vooraf betaald en uiterlijk op de eerste dag van elke nieuwe periode (vergoeding voor terbeschikkingstelling, verzekering, periodieke toebehoren) of binnen 30 dagen na factuurdatum (vergoedingen voor andere diensten). Bij betaling vermeldt de klant zijn klantnummer, zoals vermeld in het self storage contract en het factuurnummer zoals vermeld op de factuur. Op deze vervaldag(de 1e van de maand) dient gehele gefactureerde bedrag op de bankrekening van Skwer te staan. Betaling ten kantore van Skwer, contant of per kaart, is eveneens toegestaan. Elke begonnen periode wordt beschouwd als een volledige periode.

4.3 Skwer mag naar eigen inzicht de verschuldigde vergoedingen schriftelijk dan wel elektronisch factureren en deze per post, e-mail, fax en eventueel via een webportaal aanbieden aan de klant. De klant aanvaardt eerder genoemde communicatiemiddelen als correct en afdoende.

4.4. Skwer services heeft het recht de vergoedingen en eventuele kosten tussentijds te herzien.

5. Laattijdige betaling

5.1. Indien de verschuldigde vergoeding(en) en/of kosten niet volledig en/of tijdig betaald is/zijn conform de geldende betaaltermijn, is de klant in gebreke.

5.2 In geval van laattijdige betaling (in gebreke) - en dit ongeacht de periodiciteit van het contract – is de klant van rechtswege een conventionele intrest van 1% per maand verschuldigd over het gehele factuurbedrag, waarbij elke begonnen maand als een volledige maand wordt beschouwd.

5.3.Daarenboven zal het laattijdig betaalde bedrag van rechtswege verhoogd worden met 10%, met een minimum van € 10,00 (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Skwer om hogere schade te bewijzen.

5.4 Indien de verschuldigde vergoedingen en/of kosten, verschuldigd krachtens het Skwer contract en eventuele bijlagen, niet betaald is/zijn binnen de gestelde betaaltermijn dan verwerft Skwer, naast het aan een derde partij uit handen geven van de uitstaande sommen waarbij alle voortvloeiende kosten op de klant worden verhaald, ook de volgende aanvullende rechten:

(i) het verbreken van het aangebrachte slot op de gehuurde Skwer storage unit alsook het aanbrengen van een nieuw slot,

(ii) naar eigen goeddunken de self storage unit zelf te ontruimen en de inhoud ervan te verplaatsen naar een andere stockageruimte, zonder enige aansprakelijkheid voor enig verlies of schade ten gevolge van deze ontruiming/verplaatsing. De kosten van ontruiming, schoonmaak en verplaatsing (ev. meerdere) worden aangerekend aan de klant. Ook de kosten die gepaard gaan met de verdere bewaring van de goederen worden aan de klant aangerekend. Deze kosten zullen maandelijks gelijk zijn aan de contractueel te betalen bruto maandhuur vermeerderd met de contractuele kosten en/of vergoedingen, doch zonder de eventueel overeengekomen kortingen.,

(iii) het Skwer self storage contract onmiddellijk buitengerechtelijk te ontbinden en vervolgens de klant een maandelijkse bezettingsvergoeding aan te rekenen voor een bedrag gelijk aan de maandelijkse vergoeding,

(iv) de inhoud van de self storage unit als verlaten goederen te beschouwen en zich, naar eigen goeddunken, te ontdoen en/of vernietigen van deze goederen.

Eventuele opbrengsten van een verkoop in overeenstemming met artikel 5.4 kunnen door Skwer weerhouden worden ter kwijting van eventuele kosten van Skwer naar aanleiding van de uitoefening van de rechten onder dit artikel en ter kwijting van alle andere sommen verschuldigd aan Skwer uit hoofde van het self storage contract. Het saldo van de opbrengsten is voor de klant (of de curator in het geval van faillissement van de klant); indien een klant niet gelokaliseerd kan worden of nalaat het saldo van de opbrengsten te innen binnen het jaar na de verkoop dan is het saldo definitief verworven door Skwer. Niets in dit artikel zal afbreuk doen aan het recht van Skwer op betaling inzake vergoedingen of enige andere som verschuldigd uit hoofde van het self storage contract dit ongeacht of Skwer er al dan niet voor gekozen heeft de rechten hierboven aangegeven uit te oefenen.

5.5. De klant gaat ermee akkoord dat de gehele inhoud van de bij Skwer gehuurde self storage unit(s) tot zekerheid dient van het recht van Skwer op betaling van de vergoedingen, kosten of enige andere som verschuldigd en dat de toegang tot de gehuurde self storage unit(s) zal geweigerd worden tot het moment dat alle uitstaande sommen betaald zijn. De klant aanvaardt dat deze zekerheid op de inhoud van de betreffende self storage unit(s) tot een verlies van eigendom kan leiden.

De klant erkent meer bepaald dat Skwer een voorrecht geniet op alle goederen die worden bewaard in de Skwer self storage unit(s).

5.6. Ingeval van laattijdige betaling heeft Skwer, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling, het recht om de klant de toegang tot het gehele Skwer terrein en de betreffende storage units te ontzeggen, desnoods middels blokkering van de toegangscode en het aanbrengen van een extra slot, en dit totdat alle verschuldigde bedragen aangezuiverd zijn, zonder enige mogelijkheid tot verhaal in hoofde van de klant.

6. Waarborg

6.1. Bij de ondertekening van elk Skwer  contract wordt een waarborg door de klant betaald. Deze waarborg brengt geen intrest op voor de klant.

6.2. De waarborg wordt uiterlijk binnen de twintig (20) kalenderdagen na de beëindiging van het Skwer contract terugbetaald, op voorwaarde dat Skwer services de goede en volledige uitvoering van de verplichtingen van de klant vastgesteld heeft.

6.3. De terugbetaling gebeurt door contante betaling aan uitsluitend de contractant of door storting op de bij aanvang van het contract opgegeven bankrekening van de klant. Geeft de klant geen bankrekening op binnen 12 maanden tellend vanaf de datum van beëindiging van het  self storage contract, dan is de waarborg definitief verworven door Skwer.

6.4 Indien er na het éénzijdig dan wel gezamenlijk ontbinden van een Skwer contract sprake is van uitstaande sommen over ditzelfde of andere ten name van de klant staande contracten bij Skwer dan zal Skwer deze waarborg aanwenden tot het zuiveren van de uitstaande sommen.

7. Bijzondere rechten en plichten van de klant

7.1. De klant verbindt zich ertoe de Skwer self storage unit te gebruiken en te onderhouden als een goed huisvader. De self storage unit dient te allen tijde afgesloten en netjes onderhouden te zijn. Hij verbindt zich ertoe de algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement en in het algemeen alle regelgevingen die op hem van toepassing zijn wegens het gebruik van de self storage unit, stipt na te leven.

7.2. De klant verbindt zich er toe Skwer na diens voorafgaandelijk verzoek per email, per fax of anderszins, steeds toegang tot de aan hem terbeschikkinggestelde self storage unit(s) te verschaffen, teneinde herstellingen en werken te kunnen uitvoeren.

7.3. Indien de klant zelf dan wel door zijn aangestelde (ondanks het feit dat zijn toegangscode strikt persoonlijk is) schade heeft veroorzaakt aan de self storage unit, het Skwer self storage center of de aanhorigheden daarvan, of hinder of schade veroorzaakt aan derden binnen het Skwer self storage center, de aanhorigheden daarvan of zijn/haar self storage unit, zal hij dit onmiddellijk telefonisch aan Skwer melden met schriftelijke bevestiging binnen de 24 uur.

7.4. De klant is verantwoordelijk voor de veroorzaakte schade, alsook voor het vergroten ervan ingevolge het niet of te laat melden van de schade. Skwer zal de schade op kosten van de klant laten herstellen. De klant verbindt zich tot betaling van de overeenkomstige facturen binnen de zeven (7) dagen na hiertoe door Skwer schriftelijk te zijn in kennis gesteld. In geval van laattijdige betaling vindt art. 5 hiervoor onverkort toepassing.

7.5. Behoudens anderszins gemeld in het self storage contract, verklaart de klant dat alle goederen die in de Skwer self storage unit worden opgeslagen zijn eigendom zijn, dan wel dat hij officieel gemandateerd is door de eigenaar ervan. Het bewijs van dit mandaat dient op eerste verzoek van Skwer te worden voorgelegd.

7.6. De klant zorgt ervoor steeds op redelijke termijn (maximaal 7 dagen) bereikbaar te zijn voor Skwer. De klant die in het buitenland verblijft zorgt voor de aanstelling van een zaakgelastigde, al dan niet aangestelde van Skwer zelf.

7.7. Het risico verbonden aan de opslag van de goederen in de self storage unit wordt uitsluitend door de klant gedragen.

7.8. De klant zorgt ervoor dat de inhoud van de self storage unit, die hem ter beschikking is gesteld, droog is. De klant is verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door lekkages, uitdeining van vocht, vloeistoffen naar aanpalende en andere ruimtes.

7.9. De klant verbindt zich ertoe Skwer onmiddellijk mondeling en uiterlijk binnen de 24 uur schriftelijk (fax, email, aangetekende brief) te informeren over elk schadegeval of elke gebeurtenis waarvoor de klant meent Skwer te kunnen aanspreken. Bij gebreke aan mondelinge respectievelijk schriftelijke kennisgeving binnen voormelde termijnen wordt de klant geacht afstand te doen van elke aansprakelijkheid jegens Skwer m.b.t. het betrokken schadegeval.

7.10. De klant is aansprakelijk ten aanzien van Skwer voor alle schade, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van

(i) zijn niet-naleving van het Skwer contract,

(ii) zijn daad of nalatigheid of van een daad of nalatigheid van zijn aangestelde of genodigde.

(iii) Deze schade, kosten en uitgaven omvatten (zonder exhaustief te zijn): wederverhuringsvergoedingen bedoeld in art. 12.5, bezettingsvergoedingen bedoeld in art. 12.4, alle kosten resulterend uit de wanbetaling of laattijdige betaling, schoonmaak-, opruimings- en herstelkosten, deurwaarderskosten, gerechtskosten, boetes of schadevergoedingen die Skwer aan derden, met inbegrip van andere gebruikers, moet betalen. De klant zal de schade en hinder die hij/zij aan derden veroorzaakt zelf rechtstreeks aan deze derden vergoeden. De klant vrijwaart Skwer voor alle betalingen die Skwer ter zake zou dienen te verrichten aan deze derden, en zal deze bedragen op eerste verzoek aan Skwer terugbetalen binnen 5 dagen .

7.11. In geval van meerdere klanten voor dezelfde Skwer storage unit, zullen deze klanten hoofdelijk en solidair gehouden zijn tot alle verbintenissen verbonden met het gebruik van de unit.

7.12.De klant erkent een exemplaar van deze algemene voorwaarden en van het huishoudelijk reglement in zijn bezit te hebben en de bepalingen ervan goed gelezen en aanvaard te hebben, vóór de ondertekening van het self storage contract.

7.13. De klant verklaart te weten dat zijn persoonsgegevens opgenomen worden in database van Skwer. De klant heeft het recht inzage te krijgen met betrekking tot zijn persoonsgegevens en, indien nodig, te vragen om verbetering van de informatie.

8. Bijzondere rechten en plichten van Skwer

8.1. Skwer heeft te allen tijde recht op toegang tot de gehuurde, contractuele self storage unit voor het uitvoeren van onderhouds-, herstellings-, verbeterings-, uitbreidings- of verfraaiingswerken, mits voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de klant (indien de tijd en de omstandigheden dit toelaten). E-mail en fax zijn eveneens een schriftelijke kennisgeving in de zin van dit artikel.

8.2. De kennisgeving bedoeld in art. 8.1 is niet vereist in noodgevallen, noch in geval de klant één van zijn verplichtingen niet nakomt.

8.3. Om zich toegang te verschaffen heeft Skwer het recht, al dan niet in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, alle obstakels te verwijderen die de toegang tot de self storage unit verhinderen, met het oog op de controle van de inhoud ervan of het nemen van eventuele veiligheids- of andere noodzakelijke maatregelen, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.

8.4. Blijkt na controle in toepassing van onderhavig artikel, dat de klant verboden opslag doet in de gehuurde storage unit, dan kan Skwer alle gemaakte kosten, inclusief kosten en erelonen van de deurwaarder, terugvorderen van de klant, onverminderd het recht van Skwer om zich richting de klant op contractuele wanprestatie te beroepen.

8.5. Skwer spant zich in om de veiligheid binnen het self storage center en de aanhorigheden zo goed mogelijk te bevorderen. Skwer neemt desbetreffende uitsluitend een inspanningsverbintenis op.

8.6. Skwer treedt uitsluitend op als ter beschikkingsteller van opslagruimte en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid met betrekking tot de bewaring, het toezicht of de veiligheid in de self storage unit of de voorwerpen die er opgeslagen worden. Dit wordt door de klant uitdrukkelijk aanvaard.

8.7. Skwer kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld indien de toegang tot het self storage center of tot de self storage unit tijdelijk verhinderd is, ongeacht de duur daarvan. De klant doet in dit verband tegenover Skwer afstand van elk verhaal.

8.8. Skwer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de klant, zijn aangestelden of genodigden of zijn goederen, ten gevolge van o.m. – zonder volledig te zijn –

(i) gebreken aan het self storage center, aan de aanhorigheden ervan of aan de self storage unit, ongeacht of deze zichtbaar of verborgen zijn,

(ii) een bestaande toestand of een gewijzigde toestand in de nabijheid van de self storage unit of het self storage center of aan de aanhorigheden ervan, zoals maar niet uitsluitend : een gewijzigde verkeerssituatie,

(iii) daden of nalatigheden van de klant zelf, zijn aangestelde of zijn genodigde,

(iv) brand, ontploffing, overstroming, vochtigheid, schimmelvorming, roest, blikseminslag,

(v) knaagdieren en ongedierte,

(vi) activiteiten van derden,

(vii) diefstal, inbraak of vandalisme,

(viii) insijpelend vocht of vocht ten gevolge van condensatie.

8.9. De aansprakelijkheid van Skwer is in ieder geval beperkt en verzekerd tot de hiernavolgende bedragen :

(i) lichamelijke schade : 6.000,00 EUR,

(ii) materiële schade : het bedrag dat gedekt wordt door de verzekeringspolis van Skwer of een door de klant eigen afgesloten verzekeringspolis.

8.10  Behoudens uitdrukkelijk andersluidend verzoek vanwege de klant heeft Skwer het recht de persoonsgegevens te gebruiken in het kader van klantenadministratie en marktstudies, evenals in het kader van (geïndividualiseerde) informatie- en reclamecampagnes betreffende haar producten en/of diensten.

8.11. Skwer behoudt zich in ieder geval het recht voor om de persoonsgegevens van de klant bekend te maken indien dit noodzakelijk is om haar rechten af te dwingen of te vrijwaren of indien nodig ten gevolge van een wettelijke verplichting. Indien Skwer hierom gevraagd wordt, zal zij altijd inspecties of controles in de gehuurde self storage unit(s) van nationale, lokale, regelgevende of strafrechtelijke overheden en instanties toelaten. Skwer zal de klant hieromtrent niet inlichten en zal ook niet overgaan tot controle van de rechten van deze overheden of instanties. Skwer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van dergelijke inspecties of controles. Er is bijgevolg (zonder enige beperking) geen aansprakelijkheid voor schade aan de opgeslagen goederen en/of sloten en ev. aangebrachte installaties. De klant is te allen tijde aansprakelijk voor alle schade die Skwer zou kunnen lijden als gevolg van de inspecties of controles.

8.12. De klant is op de hoogte van en aanvaardt het gebruik van camera’s in de gemeenschappelijke delen van het self storage gebouw en op het terrein om de naleving van onderhavige algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement te controleren.

8.13. Skwer neemt geen verantwoordelijkheid op voor eventuele stockverschillen, beschadigde, verkeerde of ontbrekende leveringen/goederen die zij van hun klant ontvangen voor verzending of die zij in naam van hun klant ontvangen.

8.14; Skwer heeft steeds het recht om een lopend self storage contract op te zeggen tegen de vervaldag, waarbij een opzegtermijn van 7 dagen in acht moet worden genomen bij contracten voor een duurtijd van 1 maand, en een opzegtermijn van 1 maand bij contracten van een langere duurtijd of onbepaalde duur, zonder dat hiervoor een motivatie moet worden gegeven. De opzegging door Skwer zal nooit een recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant  Indien de unit niet door de klant ontruimd is tegen de vervaldag waarvoor werd opgezegd, bekomt Skwer het recht om haar rechten uit te voeren zoals voorzien in de andere clausules van deze overeenkomst, o.a. het recht om de unit in kwestie te openen, en de goederen te verplaatsen naar een andere unit. Indien er geen ontruiming is en/of verplaatsing van de goederen naar een andere unit is de klant verder een bezettingsvergoeding verschuldigd, waarbij elke begonnen maand een integrale maandvergoeding opeisbaar maakt.

9. Verzekering van de Skwer self storage unit en de goederen die erin worden opgeslagen

9.1. Verzekering via Skwer.

Deze verzekering kan via Skwer worden afgesloten, tegelijk met het afsluiten van het  self storage contract. In dat geval zal de klant het door Skwer te koop aangeboden veiligheids cilinderslot aanschaffen en gebruiken.

9.2. Eigen verzekering

9.2.1. In geval van verzekering bij een andere maatschappij dan deze aangeboden door Skwer, verbindt de klant zich ertoe het bewijs van de polis en van de betaling van de premie voor te leggen vooraleer de goederen in de self storage unit worden opgeslagen. Skwer behoudt zich het recht voor de klant de toegang tot de gehuurde self storage unit te ontzeggen zolang het bewijs van verzekering niet voorligt, of de klant alsnog kiest voor de verzekering van Skwer.

9.2.2. Sluit de klant een eigen verzekering af, dan zal de polis in ieder geval een clausule bevatten houdende afstand van alle regresrechten richting Skwer en diens klanten, en die de eigen verzekeraar van de klant ertoe verplicht de polis enkel op te zeggen mits onmiddellijke kennisgeving aan Skwer. 

9.3. Geen verzekering

De klant neemt geen verzekering voor de goederen die bij Skwer worden opgeslagen. De klant doet afstand van alle regresrechten ten opzichte van Skwer en diens klanten.

10. Voorrecht van Skwer

10.1. De klant bevestigt en verklaart dat Skwer een voorrecht geniet op alle goederen die in de  self storage unit worden opgeslagen.

10.2. De klant verbindt zich ertoe de self storage unit van voldoende goederen te voorzien.

10.3. De klant erkent dat Skwer, in geval van wanprestatie door de klant, een retentierecht heeft op de inhoud van de ter beschikking gestelde self storage unit.

11. Gehele of gedeeltelijke overdracht van rechten

11.1. Het is de klant, als contractant, verboden zijn rechten uit hoofde van het  self storage contract geheel of gedeeltelijk over te dragen, behoudens schriftelijk akkoord van Skwer.

11.2. Skwer heeft van haar kant wel het recht het Skwer self storage Center geheel of gedeeltelijk over te dragen, inclusief de rechten uit hoofde van het Skwer self storage contract. Skwer verbindt zich ertoe de overnemer tot naleving van het Skwer self storage contract te verplichten. De klant ontslaat Skwer in geval van al haar verbintenissen tegenover hem.

12. Contractuele wanprestatie

12.1. Elke gehele of gedeeltelijke niet-naleving van één of meerdere van bepalingen van het  self storage contract, de algemene voorwaarden of het huishoudelijk reglement wordt beschouwd als een contractuele wanprestatie.

12.2. In geval dat de klant onderdeel uitmaakt van een faillissement of in geval dat de klant niet voldoet aan wettelijke, nationale of lokale reglementeringen of in geval van contractuele wanprestatie uit hoofde van de klant, die niet binnen de in de aangetekende ingebrekestelling door Skwer vermelde termijn verholpen is, heeft Skwer het recht om

(i) het  self storage contract onmiddellijk buitengerechtelijk te ontbinden lastens de klant door loutere verzending van een aangetekende brief, onverminderd het recht van Skwer om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vragen, en onverminderd haar recht op vergoeding van de geleden schade,

(ii) de klant de toegang tot de gehuurde self storage unit en het Skwer self storage center te ontzeggen,

(iii) bovendien alle verschuldigde verliezen, vergoedingen en kosten te verhalen op de klant,

(iv) art 5 toe te passen.

12.3. Art. 7.10 is van toepassing ivm de schade die Skwer rechtstreeks of onrechtstreeks lijdt ten gevolge van de wanprestatie van de klant.

12.4. Ingeval van (gerechtelijke of buitengerechtelijke) ontbinding van het Skwer self storage contract dient de klant, binnen  veertien dagen na kennisgeving (de datum van de poststempel geldt als bewijs) van deze ontbinding, art. 13.1 van de algemene voorwaarden toe te passen, onverminderd hetgeen bepaald is in art. 13.2. Bij gebreke aan onmiddellijke ontruiming van de  self storage unit zal de klant een bezettingsvergoeding verschuldigd zijn, waarvan het bedrag gelijk is aan de periodieke vergoeding bedoeld in art. 4 hiervoor, en zal Skwer toepassing kunnen maken van de rechten verleend onder artikel 5, met inbegrip van het recht de goederen te verkopen of er zich van te ontdoen.

12.5. De klant die de Skwer self storage unit verlaat met miskenning van de opzegtermijnen, met miskenning van de lopende duurtijd, of wegens ontbinding door wanprestatie in hoofde van de klant, zal aan Skwer een wederverhuringsvergoeding verschuldigd zijn gelijk aan één maand vergoeding bedoeld in art. 4 hiervoor. Artikel 5 is hierop onverkort van toepassing.

12.6. Skwer heeft het recht de door de klant verschuldigde bedragen uit hoofde van schadevergoedingen in mindering te brengen van de waarborg.

13. Verplichtingen bij het eindigen van het Skwer self storage contract

13.1. De klant is verplicht bij het einde van het  self storage contract - om welke reden ook - de gehuurde self storage unit(s) in de oorspronkelijke staat terug te geven, geheel ontruimd, volkomen schoon en ontgrendeld.

13.2. Indien de klant bij het einde van het  self storage contract nog enig bedrag te betalen of enige andere verbintenis te vervullen heeft ten opzichte van Skwer, is art. 5.6 van toepassing en wordt aan de klant de toegang tot het  self storage center ontzegd in afwachting van de naleving van alle verplichtingen uit hoofde van de klant. De onmogelijkheid tot verplichte ontruiming is in dat geval de verantwoordelijkheid van de klant. De bezettingsvergoeding bedoeld in art. 5.4 iv is van toepassing.

13.3. De klant zal alle zaken die door hem in, aan of op de gehuurde self storage unit zijn aangebracht, of van een voorgaande klant zijn overgenomen, onmiddellijk op eigen kosten verwijderen.

13.4. Door de klant achtergelaten zaken die zich  in, aan of bij de self storage unit of elders in de complex van Skwer bevinden op de dag na de beëindiging van het self storage contract, worden van rechtswegen en zonder recht op enige vergoeding in hoofde van de klant, eigendom van Skwer, onverminderd het recht van Skwer om deze zaken alsnog op kosten van de klant te laten verwijderen. Skwer wordt hierbij volledig gemachtigd door de klant om diens goederen eventueel te verkopen.

13.5. De klant vrijwaart Skwer voor alle schade die zij zou lijden ten gevolge van de aanwezigheid van in de self storage unit achtergebleven zaken.

14. Mededelingen, adreswijziging

14.1. Vanaf de ingangsdatum van het Skwer self storage contract mag Skwer, naar eigen keuze, alle mededelingen of communicaties aan de klant richten hetzij per post (op het adres vermeld op het self storage contract) hetzij per email (op het emailadres dat de klant meedeelde). 14.2. De klant aanvaardt, voor alle doeleinden, email als een correct en afdoend middel van communicatie tussen Skwer en de klant.

14.3. De klant moet Skwer schriftelijk inlichten omtrent elke wijziging van zijn/haar postadres, elektronisch adres of telefoonnummer en dit alvorens een dergelijke wijziging in werking treedt.

15. Slotbepalingen

15.1. Het Skwer storage contract wordt in hoofdorde geregeld door de bijzondere voorwaarden in het contract, deze algemene voorwaarden, het huishoudelijk reglement en eventueel door de bijlagen van het  self storage contract. In geval van onderlinge tegenstrijdigheid geldt volgende hiërarchie : (1) bijzondere voorwaarden op het Skwer self storage contract – (2) bijlagen – (3) algemene voorwaarden - (4) huishoudelijk reglement.

15.2. Skwer behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en het huishoudelijk reglement eenzijdig aan te passen. De klant ontvangt een schriftelijke kennisgeving van de gewijzigde voorwaarden en/of het huishoudelijk reglement, voorwaarden die van kracht gaan na het verstrijken van de lopende termijn, en indien de klant geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht tot opzegging.

15.3. De nietigheid van één van de bepalingen van het Skwer self storage contract, de algemene voorwaarden, of het huishoudelijk reglement heeft geenszins de nietigheid van het hele contract tot gevolg. Partijen zullen de nietige bepaling vervangen door een bepaling die de gemeenschappelijke bedoeling van de partijen zo goed mogelijk weergeeft.

15.4. Kennisgevingen gebeuren respectievelijk aan de adressen die blijken uit het Skwer self storage contract, behoudens schriftelijke melding van adreswijziging.

15.5. Het Skwer storage contract verbindt de partijen, evenals hun erfgenamen en rechthebbenden.

15.6. Belgisch recht is van toepassing. In geval van betwisting tussen partijen met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van het Skwer self storage contract, zullen de rechtbanken van  Hasselt bevoegd zijn.